Členství ?>

Členství

Podmínky členství

Členem Komunitní zahrady Kuchyňka (respektive spolku Kuchyňka, z.s.) se může stát osoba starší 18 let, která vyplnila přihlášku, zaplatila členské příspěvky a její vstup schválil statutární orgán spolku (zejména kvůli kapacitě zahrady).

Co členství přináší?

Především podíl na budoucí sklizni ze zahrady a možnost využívat zahradu pro vlastní relaxaci apod., ale také možnost poznávat své sousedy a společně přispívat k tomu, aby se naše město zazelanalo a zkrásnělo.

Příspěvky

Členský příspěvek se skládá ze dvou částí:

  1. vstupní investiční vklad (jednorázový) : 2 500 Kč
    Členové se jím skládají na věci zajišťující plynulý chod zahrady. Vklad je možné dle dohody rozdělit do splátek a je možné jej uhradit finančně i materiálově. Tj. pokud můžete vložit něco, co je v položkách rozpočtu, např. nářadí, je možné o to snížit svůj vklad. Tento příspěvek nelze nahradit prací.
  2. provozní příspěvek (každoroční): můžete si zvolit každý rok z těchto možností:
    1. Příspěvek odběratelský pro ty kdož chtějí mít podíl na úrodě, je tvořen dobrovolným vkladem každého z členů, které však dohromady musejí pokrýt roční rozpočet  (rozpočty spolu s účetní knihou k prohlédnutí zde) – obvykle bývá kolem 500,- Kč měsíčně
    2. Příspěvek rekreační pro ty, kdo nechtějí mít podíl na úrodě, ale chtějí zahradu využívat ke svému odpočinku a rekreaci – tento příspěvek činí 1 500,- ročně.

Výši příspěvku zvolí každý sám dle svého svědomí a vůle podílet se na chodu zahrady svou prací.

Zaplacené členské příspěvky lze prohlédnout na našem transparentním účtu.

Přihlášení

Přihlásit se lze vyplněním elektronické přihlášky. Vzápětí obdržíte instrukce o platbě příspěvků.

Vznik členství

Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku na účet spolku. Dokladem členství je potvrzení o uhrazení členského příspěvku.

nik členství

Ukončit své členství lze písemným oznámením statutárnímu orgánu či jeho zástupci, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady při porušení stanov nebo zánikem spolku. Členské příspěvky jsou nevratné. V ojedinělých případech může valná hromada rozhodnout jinak.

Stanovy spolku, organizační řád a rozpočet naleznete v dokumentech.